• 08:20

Omi­kron stelt ve­ro­vat­no i kod nas, iako ni­je zva­nič­no po­tvr­đen

Feb 5, 2022

No­vi soj ko­ro­ne je za­ra­zni­ji, ali se ne zna ka­kvu for­mu bo­le­sti iza­zi­va. – Ne­ma po­da­ta­ka o to­me da li oni ko­ji su pre­le­ža­li kla­si­čan omi­kron soj ko­vi­da 19 mo­gu da obo­le i od nje­go­ve mu­ti­ra­ne ver­zi­je

Фото Н. Марјановић

Mu­ti­ra­na va­ri­jan­ta omi­kron so­ja vi­ru­sa ko­ro­na, ta­ko­zva­ni omi­kron stelt, ve­ro­vat­no se već na­la­zi u Sr­bi­ji, iako još zva­nič­no nje­go­vo pri­su­stvo ni­je do­ka­za­no u la­bo­ra­to­ri­ji. Ova va­ri­jan­ta vi­ru­sa, ko­ja ima i na­ziv BA.2, za­ra­zni­ja je od kla­sič­nog omi­kro­na i do sa­da je po­tvr­đe­na u vi­še od 57 ze­ma­lja, uklju­ču­ju­ći i dr­ža­ve u na­šem okru­že­nju. Za sa­da ne­ma in­di­ci­ja da je nje­go­vom po­ja­vom do­šlo do pr­o­me­na u ozbilj­no­sti bo­le­sti ko­ju iza­zi­va, ma­da su struč­nja­ci i kod nas i u sve­tu opre­zni u da­va­nju pr­og­no­za do ka­kvih bi kli­nič­kih sli­ka mo­glo da do­ve­de još ma­sov­ni­je za­ra­ža­va­nje no­vim so­jem ko­vi­da 19.

Ka­ko za „Po­li­ti­ku” is­ti­če pr­o­fe­sor dr Bra­ni­slav Ti­o­do­ro­vić, epi­de­mi­o­log i član Kri­znog šta­ba za su­zbi­ja­nje ko­vi­da 19, za sa­da te­ze o no­vom so­ju mo­gu da se za­sni­va­ju sa­mo na pret­po­stav­ka­ma jer ima ma­lo po­da­ta­ka o to­me ka­kvu opa­snost za­pra­vo ovaj soj do­no­si.

– Ve­ro­vat­no ga ima­mo i u Sr­bi­ji, s ob­zi­rom na ova­ko ve­li­ki br­oj za­ra­že­nih, ali to mo­ra­ju da po­tvr­de zva­nič­no na­ši vi­ru­so­lo­zi. No­vi soj omi­kro­na pri­su­tan je i u Slo­ve­ni­ji i u Hr­vat­skoj i ne­mo­gu­će je da ga ne­ma u Sr­bi­ji – sma­tra dr Ti­o­do­ro­vić.

Naš sa­go­vor­nik na­po­mi­nje da je omi­kron stelt sli­čan kla­sič­nom omi­kro­nu, ali da su kod nje­ga pr­o­me­ne pri­sut­ne na ta­ko­zva­nom N na­stav­ku, a ne na S pr­o­te­i­nu vi­ru­sa, kao što je bio slu­čaj do sa­da s ra­znim mu­ta­ci­ja­ma. To pred­sta­vlja iza­zov za imu­no­lo­ge i vi­ru­so­lo­ge jer mo­ra­ju da usta­no­ve tač­no nje­go­vo po­na­ša­nje, a sa­mim tim je te­ško da­va­ti bi­lo ka­kve pr­og­no­ze o to­me do ka­kvih pr­o­ble­ma mo­že da do­ve­de, do­da­je on.

– Kad ima­te ve­li­ki br­oj za­ra­že­nih, sva­ka­ko da će kod od­re­đe­nog br­o­ja lju­di, po­seb­no kod sta­ri­jih i te­ških bo­le­sni­ka, do­ći do po­ja­ve kom­pli­ka­ci­ja i smrt­nog is­ho­da. Ve­li­ki br­oj pre­mi­nu­lih pret­hod­nih da­na je po­sle­di­ca či­nje­ni­ce da je kod nas i da­lje pri­su­tan i del­ta soj ko­ro­ne, ko­ji je opa­sni­ji. Pre po­lo­vi­ne fe­bru­a­ra ne mo­že­mo da oče­ku­je­mo da će do­ći do pa­da obo­le­lih od ko­vi­da 19 u Sr­bi­ji, ali sa­mo u slu­ča­ju da se po­na­ša­mo ra­ci­o­nal­no i da se i grip ne raz­go­ro­pa­di. Kra­jem fe­bru­a­ra će­mo ima­ti ten­den­ci­ju opa­da­nja br­o­ja obo­le­lih od ko­ro­ne i to sa­mo ako iz­beg­ne­mo gre­šku da se za pra­zni­ke, ako ode­mo na mi­ni-od­mor, ne pri­dr­ža­va­mo epi­de­mi­o­lo­ških me­ra. Ako se ne po­na­ša­mo ka­ko tre­ba, sve će se ovo odu­ži­ti, ta­las obo­le­va­nja će se raz­vu­ći i tek će se za­vr­ši­ti sre­di­nom mar­ta – do­da­je dr Ti­o­do­ro­vić.

Ma­ga­zin „Forbs” na­vo­di, ka­ko pre­no­si Tan­jug, da u pret­hod­nih šest ne­de­lja pod­vr­sta omi­kr­o­na BA.2 po­či­nje da pre­u­zi­ma pri­mat nad ori­gi­nal­nim omi­kron so­jem (BA.1). Iako kla­si­čan omi­kron i da­lje či­ni vi­še od 96 od­sto se­kven­ci­ra­nih omi­kron slu­ča­je­va, stelt či­ni u ne­kim ze­mlja­ma vi­še od po­lo­vi­ne uzo­ra­ka, na­ve­la je Svet­ska zdrav­stve­na orga­ni­za­ci­ja.

Pr­o­fe­sor dr Zo­ran Ra­do­va­no­vić, epi­de­mi­o­log, na­vo­di za naš list da je mu­ti­ra­na va­ri­jan­ta omi­kro­na slič­na pret­hod­noj, kao i da će bi­ti za­jed­no pri­sut­ne u cir­ku­la­ci­ji.

– Pi­ta­nje je da­na ka­da će se pod­va­ri­jan­ta omi­kro­na zva­nič­no po­tvr­di­ti i kod nas. Lak­še se pre­no­si, ali se ne zna da li iza­zi­va bla­žu ili te­žu kli­nič­ku sli­ku. Kla­sič­ni omi­kron je za 25 od­sto bla­ži od del­ta va­ri­jan­te, ali tre­ba uze­ti u ob­zir či­nje­ni­cu da je je­dan deo po­pu­la­ci­je vak­ci­ni­san, a dru­gi je pre­le­žao bo­lest. Ta­ko da ni­je sa­da ista si­tu­a­ci­ja kao u mar­tu 2020. go­di­ne, ka­da ni­ko ni­je imao an­ti­te­la. Po pra­vi­lu, kli­nič­ka sli­ka bi tre­ba­la da bu­de bla­ža. Tre­ba ima­ti na umu da je po­treb­no i kra­će vre­me da bi se ne­ko za­ra­zio, ako oso­ba se­di sa za­ra­že­nom oso­bom i raz­go­va­ra. Ako još oso­ba pe­va bli­zu dru­ge, ili su im gla­ve bli­zu, po­mi­nje se da je do­volj­na jed­na ka­plji­ca da bi se oso­ba za­ra­zi­la. Ra­šće i da­lje br­oj za­ra­že­nih, ali je ovo, ipak, po­sled­nji ve­li­ki ta­las obo­le­va­nja. Od mar­ta do­la­zi re­lak­sa­ci­ja – sma­tra dr Ra­do­va­no­vić.

Na pi­ta­nje da li oso­be ko­je su pre­le­ža­le omi­kron va­ri­jan­tu ko­vi­da 19 sa­da mo­gu da obo­le i od omi­kron stel­ta, naš sa­go­vor­nik od­go­va­ra da se to još ne zna i da ne­ma sa­zna­nja o to­me, bu­du­ći da se no­vi soj po­ja­vio tek pre ne­ko­li­ko ne­de­lja.

– Ali, vi­de­li smo da su se lju­di ko­ji su ima­li je­dan soj ko­vi­da 19 po­sle ne­ko­li­ko me­se­ci za­ra­ža­va­li dru­gim po­no­vo. Po­zna­jem oso­be ko­je su već tri pu­ta ima­le ko­ro­nu. Po­sto­je sa­zna­nja da lju­di mo­gu po­sle ne­ko­li­ko me­se­ci opet da do­bi­ju i isti soj ko­vi­da. Vak­ci­na­ci­ja šti­ti oso­bu du­že vre­me ne­go pri­rod­no za­ra­ža­va­nje. Naj­bo­lju za­šti­tu ima­ju lju­di ko­ji su vak­ci­ni­sa­ni i ko­ji su pre­le­ža­li ko­ro­nu – is­ti­če dr Ra­do­va­no­vić.

La­bo­ra­to­rij­sko is­tra­ži­va­nje In­sti­tu­ta za vi­ru­so­lo­gi­ju Me­di­cin­skog uni­ver­zi­te­ta u In­sbru­ku po­ka­za­lo je da oso­be ko­je su pre­le­ža­le in­fek­ci­ju omi­kron so­jem vi­ru­sa, a ni­su bi­le vak­ci­ni­sa­ne, go­to­vo da ne sti­ču imu­ni­tet pr­o­tiv ko­vi­da 19. Vi­ru­so­log Ža­nin Kim­pel, u iz­ja­vi agen­ci­ji APA, ob­ja­sni­la je da sa­mo vi­še­stru­ki kon­takt s vi­ru­som šti­ti. Ko se in­fi­ci­rao omi­kron so­jem tre­ba­lo bi, ka­že, sva­ka­ko da se vak­ci­ni­še.

Kim­pel je ob­ja­sni­la da vak­ci­ni­sa­ni ima­ju vi­sok imu­ni­tet, kao i oni ko­ji su se po dru­gi put za­ra­zi­li. Oso­be ko­je do sa­da ni­su pre­le­ža­le ko­vid 19 ni­ti su vak­ci­ni­sa­ne stvo­ri­le su ne­u­tra­li­šu­ća an­ti­te­la sa­mo pr­o­tiv omi­kro­na, a ne i dru­gih so­je­va vi­ru­sa ko­ro­na.

Izvor:www.politika.rs